Demo entry 2723579

Lab 2

   

Submitted by anonymous on Sep 22, 2015 at 10:50
Language: Matlab. Code size: 2.5 kB.

load(input('Ange datafil: ','s'))
tic;
[m,n] = size(A);

% Skapa nix, dvs indexvektorn för ickebasvariabler
nix = setdiff([1:n],bix);

% Skapa initial partition
B = A(:,bix);
N = A(:,nix);
cB = c(bix,:);
cN = c(nix,:);

opt=0;
iter = 0;
while opt==0,
  iter = iter + 1;
  % Beräkna reducerad kostnad och högerled
  % -------
  %Skapar invers, räknar högerled osvosv
  iB=inv(B);
  hl=iB*b;
  y=(cB'*iB)';
  z=b'*y;
  rc = (cN-N'*y);
  %index är indexet i nix som minsta värdet har incIndex är As column
  [rc_min,index] = min(rc);
   incIndex = nix(index);
    %inc är inkommande värdets kolumn
  % Beräkna mest negativ reducerad kostnad, rc_min,
  % och index för inkommande variabel, inkix
  % -------

  if rc_min >= -1.0E-10
    opt=1;
    disp('Optimum');
  else
    % Beräkna inkommande kolumn, inc
    % --------
    
    inc = A(:,incIndex);
    inc = iB*inc;
    
    if max(inc) <= 0
      disp('Obegränsad lösning');
      %Om obegränsat, gå ur loopen
      break
    else
      % Bestäm utgående variabel, utgix
      % -------
      %skapar en vektor med högerled genom inkommande variabel.
      %Sätter till infinity om det är någon vi inte får ta
      counter = 1;
      outVector = [1:m];
      while counter <= m
        if inc(counter) <= 0 
          outVector(counter) = inf;
        elseif hl(counter) == 0
          outVector(counter) = inf; 
        else
        outVector(counter) = hl(counter)/inc(counter);
        end
        counter = counter + 1;
      end
      [outValue,outIndex] = min(outVector);

      disp(sprintf('Iter: %d, z: %f, rc_min: %f, ink: %d, utg: %d ',iter,z,rc_min,nix(index),bix(outIndex)));

      % Konstruera ny partitionering mha ink och utg
      %Byter plats på ink och utg, uppdatera B,N,cB & cN
      temp = bix(outIndex);
      bix(outIndex) = nix(index);
      nix(index) = temp;
      B = A(:,bix);
      N = A(:,nix);
      cB = c(bix,:);
      cN = c(nix,:);
      % --------
  
    end
  end
end

toc
disp(sprintf('z: %f',z));
x = zeros(n,1);
x(bix) = hl;
disp(sprintf('sum(x-xcheat): %f',sum(x-xcheat)));
disp(sprintf('z-zcheat: %f',z-zcheat));

This snippet took 0.01 seconds to highlight.

Back to the Entry List or Home.

Delete this entry (admin only).