Demo entry 3517639

compute.py

   

Submitted by wilhelm olejnik on Jan 08, 2016 at 05:48
Language: Python 3. Code size: 4.0 kB.

from enum import Enum
from operator import attrgetter
import sys

class lineType(Enum):
  """typ linii: pionowa lub pozioma"""
  VER = 1
  HOR = 2
  
class Line:
  """linia wzdłuż której można złamać czekoladę"""
  def __init__(self, direction, cost):
    self.direction = direction #kierunek
    self.cost = cost      #koszt

class Chocolate:
  """tabliczka czekolady"""
  def __init__(self, textline):
    self.textInfo = textline.split()
    self.width = int(self.textInfo[0])  #wysokość czekolady
    self.height = int(self.textInfo[1]) #szerokość czekolady
    self.verLineNum = self.width - 1   #ile linii pionowych
    self.horLineNum = self.height - 1  #ile linii poziomych
    self.verCosts = ""          #pionowe koszty (string)
    self.horCosts = ""          #poziome koszty (string)
    self.lines = []           #linie jako obiekty Line
    self.total = 0            #koszt całkowity11

    #wszystkie linie zostaja zapisane na liscie
    for i in range(2, 2 + self.verLineNum, 1):
      self.lines.append(Line(lineType.VER,int(self.textInfo[i])))
    for i in range(2 + self.verLineNum, len(self.textInfo)):
      self.lines.append(Line(lineType.HOR,int(self.textInfo[i])))
      
    #tworzymy stringi z wypisanymi kosztami przełamań pion/poz
    for line in self.lines:
      if line.direction == lineType.VER:
        self.verCosts += (str(line.cost) + " ")
      if line.direction == lineType.HOR:
        self.horCosts += (str(line.cost) + " ")
        
    #obliczamy koszt całkowity wszystkich przełamań
    self.total = self.calculateCost()

  def calculateCost(self):
    total = 0   #koszt całkowity
    verBreaks = 0 #wykonane przełamania pionowe
    horBreaks = 0 #wykonane przełamania poziome
    lines = self.lines #linie w postaci obiektów Line

    while len(self.lines) > 0:
      maxcost = max(self.lines, key=attrgetter('cost')).cost
      for line in lines:
        if line.cost == maxcost:
          if line.direction == lineType.VER:
            total += line.cost*(horBreaks+1)
            verBreaks += 1
          if line.direction == lineType.HOR:
            total += line.cost*(verBreaks+1)
            horBreaks +=1
          lines.remove(line)
          break
    return total

def makeWebsite(chocolateList, outFilename):
  outFile = open(outFilename, "w")
  outFile.write("<html>\n<head>\n")
  outFile.write("""<link rel="stylesheet" href="style.css">\n""")
  outFile.write("</head>\n<body>\n")
  outFile.write("""<table align="center">\n<tr>\n""")
  outFile.write("<th>Rozmiar</th>\n")
  outFile.write("<th>Pionowe koszty przełamań</th>\n")
  outFile.write("<th>Poziome koszty przełamań</th>\n")
  outFile.write("<th>Minimalny koszt połamania całej czekolady</th>\n")
  outFile.write("</tr>\n")
  for c in chocolateList:
    outFile.write("<tr>\n")
    outFile.write("<td>" + str(c.width) + " x " + str(c.height) + "</td>\n")
    outFile.write("<td>" + c.verCosts + "</td>\n")
    outFile.write("<td>" + c.horCosts + "</td>\n")
    outFile.write("<td>" + str(c.total) + "</td>\n")
    outFile.write("</tr>\n")
  outFile.write("</table>\n</body>\n</html>")
    
### MAIN ###
if (len(sys.argv) > 2):
  inFilename = sys.argv[-2]
  outFilename = sys.argv[-1]
else:
  inFilename0 = "input.txt"
  outFilename = "output.html"
         
inFile = open(inFilename)

chocolateList = []
lines = inFile.read().splitlines()
for line in lines:
  chocolateList.append(Chocolate(line))
inFile.close()

makeWebsite(chocolateList, outFilename)

This snippet took 0.01 seconds to highlight.

Back to the Entry List or Home.

Delete this entry (admin only).