Demo entry 3540670

Heo Bự

   

Submitted by anonymous on Jan 11, 2016 at 11:58
Language: PHP. Code size: 12.6 kB.

<?php
//set_time_limit(0);
//ini_set('memory_limit', '-1');
/**
 * Author: Longnd@appota.com
 * Time: 24/12/2015
 */
class Report extends CI_Controller {
  var $info = array();
  function __construct() {
    parent::__construct();
    $this->load->helper('cookie');
    $this->load->library('session');
    
    $this->load->library('session');
     
    //load model
    $this->load->model('report_m', '', TRUE);
    //info
    $this->info['user_id'] = $this->session->userdata('user_id');
    $this->info['username'] = $this->session->userdata('username');
    $this->info['email'] = $this->session->userdata('email');
    $check_login = $this->session->userdata('logined');
    
    //check login
    if(!isset($check_login) || $check_login != 1){
      redirect(base_url());
    }
    
    //notification
//    $this->info['notice_all'] = $this->report_m->getNoticeAll();
//    $this->info['notice_private'] = $this->report_m->getNoticePrivate($this->info['user_id']);
//    $this->info['total_notice_private'] = $this->report_m->countNoticePrivate($this->info['user_id']);
    
    $set_lang = get_cookie('lang');
    if ($set_lang) {
      $this->info['lang'] = $set_lang;
      $this->set_lang = $set_lang;
    } else {
      $this->info['lang'] = 'vi';
      $this->set_lang = 'vi';
    }
  }
  
  function index(){
    $this->overview();
  }
  
  function overview($product = "all", $startdate = "0", $enddate = "0"){
    $dev_id = $this->session->userdata('user_id');
    if(!$dev_id){
      redirect(base_url());
    }
    //load driver memcache
    $this->load->driver('cache', array('adapter' => 'memcached'));

    //xử lý chọn product
    if($product != "all"){
      $data['product'] = $this->report_m->getProductInfo($product,$dev_id);
    }else{
      $data['product'] = array();
    }
    $start_date = $startdate;
    $end_date = $enddate;
    //khai báo giá trị mặc dịnh cho tỷ lệ phần trăm
    $percent_transaction_success = 0;
    $percent_transaction_error = 0;
    $percent_revenue = 0;
    $percent_transaction_sms = 0;
    $percent_transaction_card = 0;
    $percent_transaction_bank = 0;
    //xử lý date time
    if($startdate != "0" && $enddate != "0"){
      $time_start = strtotime(str_replace('_', '/', $start_date) . '00:00:00');
      $time_end = strtotime(str_replace('_', '/', $end_date) . '23:59:59');
      $data['filter_date'] = date("m/d/Y", $time_start)." - ". date("m/d/Y", $time_end);
      $data['chart_start_date'] = date("m/d/Y", $time_start);
      $data['chart_end_date'] = date("m/d/Y", $time_end);
    }else{
      //set time mặc định là ngày hôm nay
//      $time_start = strtotime(date("m/d/Y", time()).'00:00:00');
//      $time_end = strtotime(date("m/d/Y H:i:s", time()));

      //Mặc định từ ngày đầu tháng tới ngày hiện tại
      $time_start = strtotime('00:00:00 ' . "01-" . date('m-Y', time()));
      $time_end = time();
      
      $data['filter_date'] = date("m/d/Y", $time_start)." - ". date("m/d/Y", $time_end);
      $data['chart_start_date'] = date("m/d/Y", $time_start);
      $data['chart_end_date'] = date("m/d/Y", $time_end);
    }
    $filter = $filter_compare = $filter_chart = array(
      'dev_id' => $dev_id,
      'product_id' => $product
    );

    $filter['startdate'] = $time_start;
    $filter['enddate'] = $time_end;

    //tính ra số ngày người dùng đã chọn
    $number_start = $time_start;
    $number_end = $time_end;

    $number_day = ceil(($number_end - $number_start + 1) /60/60/24);
    $data['number_day'] = $number_day;

    $day_end = strtotime(str_replace('_', '/', $startdate) . '23:59:59');

    //trừ đi 1 ngày. vd : select 10->15 thì ngày so sánh là : 4->9
    $number_day_end = $day_end - 86400;
    $number_day_start = strtotime('-' . $number_day . 'day', $time_start);
    $filter_compare['startdate'] = $number_day_start;
    $filter_compare['enddate'] = $number_day_end;

    //TÍNH TỔNG SỐ LƯỢT GIAO DỊCH SUCCESS VÀ TỶ LỆ %
    $total_transaction_success_today = $this->report_m->countTotalTransactionStatus($filter, "success");
    $total_transaction_success_compare = $this->report_m->countTotalTransactionStatus($filter_compare, "success");
    if($total_transaction_success_compare > 0){
      $percent_transaction_success = (($total_transaction_success_today - $total_transaction_success_compare) / $total_transaction_success_compare) * 100;
    }else{
      $percent_transaction_success = $total_transaction_success_today;
    }
    //TÍNH TỔNG SỐ LƯỢT GIAO DỊCH ERROR VÀ TỶ LỆ %
    $total_transaction_error_today = $this->report_m->countTotalTransactionStatus($filter, "error");
    $total_transaction_error_compare = $this->report_m->countTotalTransactionStatus($filter_compare, "error");
    if($total_transaction_error_compare > 0){
      $percent_transaction_error = (($total_transaction_error_today - $total_transaction_error_compare) / $total_transaction_error_compare) * 100;
    }else{
      $percent_transaction_error = $total_transaction_error_today;
    }
    //TÍNH TỔNG TIỀN THU DC VÀ TỶ LỆ %
    $total_revenue_today = $this->report_m->countTotalRevenue($filter);
    $total_revenue_compare = $this->report_m->countTotalRevenue($filter_compare);
    if($total_revenue_compare > 0){
      $percent_revenue = (($total_revenue_today - $total_revenue_compare) / $total_revenue_compare) * 100;
    }else{
      $percent_revenue = $total_revenue_today;
    }
    //TÍNH TỔNG SỐ LƯỢT GIAO DỊCH SMS VÀ TỶ LỆ %
    $total_transaction_sms_today = $this->report_m->countTotalTransactionType($filter, "success", "sms_transaction");
    $total_transaction_sms_compare = $this->report_m->countTotalTransactionType($filter_compare, "success", "sms_transaction");
    if($total_transaction_sms_compare > 0){
      $percent_transaction_sms = (($total_transaction_sms_today - $total_transaction_sms_compare) / $total_transaction_sms_compare) * 100;
    }else{
      $percent_transaction_sms = $total_transaction_sms_today;
    }
    //TÍNH TỔNG SỐ LƯỢT GIAO DỊCH CARD VÀ TỶ LỆ %
    $total_transaction_card_today = $this->report_m->countTotalTransactionType($filter, "success", "card_transaction");
    $total_transaction_card_compare = $this->report_m->countTotalTransactionType($filter_compare, "success", "card_transaction");
    if($total_transaction_card_compare > 0){
      $percent_transaction_card = (($total_transaction_card_today - $total_transaction_card_compare) / $total_transaction_card_compare) * 100;
    }else{
      $percent_transaction_card = $total_transaction_card_today;
    }
    //TÍNH TỔNG SỐ LƯỢT GIAO DỊCH BANK VÀ TỶ LỆ %
    $total_transaction_bank_today = $this->report_m->countTotalTransactionType($filter, "success", "bank_transaction");
    $total_transaction_bank_compare = $this->report_m->countTotalTransactionType($filter_compare, "success", "bank_transaction");
    if($total_transaction_bank_compare > 0){
      $percent_transaction_bank = (($total_transaction_bank_today - $total_transaction_bank_compare) / $total_transaction_bank_compare) * 100;
    }else{
      $percent_transaction_bank = $total_transaction_bank_today;
    }
    //TÍNH TỔNG DOANH THU CHO BIỂU ĐỒ - tạm thời dùng chung ngày tháng bên trên
//    $chart_startdate = strtotime('00:00:00 ' . "01-" . date('m-Y', time()));
//    $chart_enddate = time();
    
    $chart_startdate = $time_start;
    $chart_enddate = $time_end;
    
    $arr_date = array();
    $arr_total_revenue = array();
    $arr_total_transaction_success = array();
    $arr_total_transaction_error = array();
    $total_revenue_current_month = 0;
    $check_time = strtotime(date("m/d/Y", time())." 00:00:00");
    while ($chart_startdate < $chart_enddate) {
      $t_start = $chart_startdate;
      $t_end = strtotime(date('d-m-Y', $t_start).'23:59:59 ');

      $filter_chart['startdate'] =$t_start;
      $filter_chart['enddate'] =$t_end;
      $arr_date[] = date("d/m", $t_start);
      //cached revenue, check ko cache ngày hiện tại
      $key_revenue_by_day = "appotapay_chart_revenue_by_day_".$dev_id."_" . $t_start . "_" . $t_end;
      $data_cache = $this->cache->memcached->get($key_revenue_by_day);
      if ($data_cache) {
        $total_revenue_current_month += $data_cache['total_revenue'];
        $arr_total_revenue[] = $data_cache['total_revenue'];
        $arr_total_transaction_success[] = $data_cache['total_transaction_success'];
        $arr_total_transaction_error[] = $data_cache['total_transaction_error'];
      } else {
        $data_info = $this->report_m->getTransactionInfoByDay($filter_chart);
        $total_revenue_current_month += $data_info['total_revenue'];
        $arr_total_revenue[] = $data_info['total_revenue'];
        $arr_total_transaction_success[] = $data_info['total_transaction_success'];
        $arr_total_transaction_error[] = $data_info['total_transaction_error'];
        //set cache, ko cache ngày hiện tại
        $data_set_cache['total_revenue'] = $data_info['total_revenue'];
        $data_set_cache['total_transaction_success'] = $data_info['total_transaction_success'];
        $data_set_cache['total_transaction_error'] = $data_info['total_transaction_error'];
        if ($t_start < $check_time) {
          $this->cache->memcached->save($key_revenue_by_day, $data_set_cache, 43200);
        }
      }
      $chart_startdate += 86400;
    }
    
    //data today
    $data['total_transaction_success_today'] = $total_transaction_success_today;
    $data['total_transaction_error_today'] = $total_transaction_error_today;
    $data['total_revenue_today'] = $total_revenue_today;
    $data['total_transaction_sms_today'] = $total_transaction_sms_today;
    $data['total_transaction_card_today'] = $total_transaction_card_today;
    $data['total_transaction_bank_today'] = $total_transaction_bank_today;
    //data compare
    $data['total_transaction_success_compare'] = $total_transaction_success_compare;
    $data['total_transaction_error_compare'] = $total_transaction_error_compare;
    $data['total_revenue_compare'] = $total_revenue_compare;
    $data['total_transaction_sms_compare'] = $total_transaction_sms_compare;
    $data['total_transaction_card_compare'] = $total_transaction_card_compare;
    $data['total_transaction_bank_compare'] = $total_transaction_bank_compare;
    //data percent
    $data['percent_transaction_success'] = $percent_transaction_success;
    $data['percent_transaction_error'] = $percent_transaction_error;
    $data['percent_revenue'] = $percent_revenue;
    $data['percent_transaction_sms'] = $percent_transaction_sms;
    $data['percent_transaction_card'] = $percent_transaction_card;
    $data['percent_transaction_bank'] = $percent_transaction_bank;
    //data Chart
    $data['arr_date'] = json_encode($arr_date);
    $data['arr_total_revenue'] = json_encode($arr_total_revenue);
    $data['arr_total_transaction_success'] = json_encode($arr_total_transaction_success);
    $data['arr_total_transaction_error'] = json_encode($arr_total_transaction_error);
    $data['total_revenue_current_month'] = $total_revenue_current_month;
    
    $data['AllProduct'] = $this->report_m->getAllProduct($this->session->userdata('user_id'));
    
    $this->info['menu'] = "report";
    $this->load->view("common/header", $this->info);
    $this->load->view("report_overview", $data);
    $this->load->view("common/footer");
  }
}
  ?>

This snippet took 0.01 seconds to highlight.

Back to the Entry List or Home.

Delete this entry (admin only).