Demo entry 6350538

apolo

   

Submitted by Jol on Mar 12, 2017 at 16:29
Language: C. Code size: 5.0 kB.

/***** CONTROL DEL MOTOR ****************************************************************************************************/
//++ Mentres enable sigui HIGH el motor restarà apagat y no patirà ni consumirà. El xip apagarà tots els ports i no llegirà comandaments ++

void avanti (long pasos, int retard) 	 // avança (AMUNT) el motor un numero determinat de pasos amb un retard entre ells
{
	digitalWrite(dir, LOW);				   // direcció cap endavant
	for (a = 1; a <= pasos; a++) 
	{
  digitalWrite(stp, HIGH);  
  delay(retard);        			 // retard entre pasos en milisegons per regular la velocitat
  digitalWrite(stp, LOW); 
  delay(retard);      	
	}
	//pasosEndavant = pasosEndavant + pasos;   // guarda els pasos que va fent el motor endavant
 pActual = pActual + pasos;     // actualitza la posició suman els pasos que ha avançat
}void recula (long pasos, int retard)			// retrocedeix (AVALL) el motor un numero determinat de pasos amb un retard entre ells
{	
	digitalWrite(dir, HIGH);					   // direcció cap endarrera
	for (a = 1; a <= pasos; a++) 
	{ 
  digitalWrite(stp, HIGH);  
  delay(retard);        			 // retard entre pasos en milisegons
  digitalWrite(stp, LOW); 
  delay(retard);      	
	}
 // pasosEndarrera = pasosEndarrera + pasos;  // guarda els pasos que va fent el motor endarrera
pActual = pActual - pasos;      // actualitza la posició restan els pasos que ha retrocedit
}  void posicio ()            // calcula la posició actual tenint en compte els moviments fets amb els polsadors
{
 //pActual = pasosEndavant - pasosEndarrera;
 Serial.print(" pActual "); Serial.println(pActual); // sols per depurar      DDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDD

}void situarMotor ()          // mou el motor a la posició d'inici de les fotos
{
 if(posicioRetorn > 0)
 {
  digitalWrite(enable, LOW);    // activa el driver
  avanti (posicioRetorn,1);
  digitalWrite(enable, HIGH);    // desactiva el driver */ 

 }
 if(posicioRetorn < 0)
 {
  digitalWrite(enable, LOW);    // activa el driver
  recula (posicioRetorn * -1,1);  // converteix el número negatiu en positiu
  digitalWrite(enable, HIGH);    // desactiva el driver
 } 
}void mouMotor ()
{
 if (pasosAmoure > 0)             // comprova en quin sentit te que anar el motor, en aquest cas ha de retrocedir
  {
   digitalWrite(enable, LOW);        // activa el driver del motor
   // posa el motor al mínim de velocitat
//   digitalWrite(ms1, HIGH);         // defineix la velocitat 
//   digitalWrite(ms2, HIGH);         // del motor al mínim
   for(int i=1; i<=numeroFotos; i++)     // bucle de fotos i desplaçament segons el numero de fotos calculat en calcul1()
    {
     
     recula (pasosAmoure,1);        // mou el motor cap a la posició final
     ferFoto ();              // fa la foto un cop parat el motor
     myGLCD.printNumI(i, 0, 16, 3,'0');  // mostra el nombre de fotos realitzades
     stop ();
   
    }
   // torna a restablir la velocitat del motor seleccionada anterirment
//   digitalWrite(ms1, resMotor [velMotor]);  // defineix la velocitat 
//   digitalWrite(ms2, resMotor [velMotor+1]); // del motor segons valor seleccionat
   digitalWrite(enable, HIGH);        // desactiva el driver del motor
  }

 if (pasosAmoure < 0)             // comprova en quin sentit te que anar el motor, en aquest cas ha de avançar
  {
   //numeroFotos = numeroFotos * -1;     // converteix la variable en número positiu
   //pasosAmoure = pasosAmoure * -1;     // converteix el valor en positiu per poder enviar-ho al motor
   digitalWrite(enable, LOW);        // activa el driver del motor
   // posa el motor al mínim de velocitat
//   digitalWrite(ms1, HIGH);         // defineix la velocitat 
//   digitalWrite(ms2, HIGH);         // del motor al mínim
   for(int i=1; i<=numeroFotos; i++)     // bucle de fotos i desplaçament segons a numero de fotos calculat en calcul1()
    {
     avanti (pasosAmoure * -1,1);     // converteix el valor en positiu per poder enviar-ho al motor ---- mou el motor cap a la posició final
     ferFoto ();              // fa la foto un cop parat el motor
     myGLCD.printNumI(i, 0, 16, 3,'0');  // mostra el nombre de fotos realitzades
     stop ();               // comprova si s'ha polsat la tecla STOP

    }
   // torna a restablir la velocitat del motor seleccionada anterirment
//   digitalWrite(ms1, resMotor [velMotor]);  // defineix la velocitat 
//   digitalWrite(ms2, resMotor [velMotor+1]); // del motor segons valor seleccionat
   digitalWrite(enable, HIGH);        // desactiva el driver del motor
  }
}

This snippet took 0.01 seconds to highlight.

Back to the Entry List or Home.

Delete this entry (admin only).