Demo entry 6359413

实验一

   

Submitted by 实验一 on Apr 28, 2017 at 09:02
Language: C. Code size: 2.5 kB.

#include <stdio.h>
void xianshi(int su[],int leg)    //ÏÔʾÊý×éÖеÄÔªËغ¯Êý£¬legΪҪÏÔʾµÄÊý×éµÄ³¤¶È
{  int i=0;
  for(i=0;i<leg;i++)
    {
    printf("%d\t",su[i]);
    }
    printf("\n");
}
void paixu(int su[],int leg)     //ðÅÝ·¨ÅÅÐòº¯Êý
{
  int t=leg;int c=0;int i=0;int j=0;
  for(i=0;i<leg;i++)
  {
    for(j=0;j<t-i;j++)
    {
      if(su[j]>su[j+1])
      {
        c=su[j];su[j]=su[j+1];su[j+1]=c;
      }

    }
  }
}
void charu(int su[],int leg)     //²åÈëÔªËغ¯Êý
{  int x;int i=0;
  printf("ÇëÊäÈëÒª²åÈëµÄÔªËØ\n");
  scanf("%d",&x);
  for(i=0;i<leg;i++)
  {
    if(su[i]>x)        //Òª²åÈëµÄÔªËØÒÀ´ÎÓëÓÐÐò±íÖÐÔªËØ˳Ðò±È½Ï£¬ÕÒµ½Òª²åÈëµÄλÖÃ
    { int d;
      for(d=leg-1;d>i-1;d--)//ÕÒµ½¸Ã²åÈëµÄλÖ㬴Ó×îºóÒ»¸öÔªËØ¿ªÊ¼£¬ÒÀ´ÎÏòºóÒƶ¯Ò»Î»£¬Ö±µ½Òƶ¯µ½Òª²åÈëµÄλÖÃ
      {
        su[d+1]=su[d];
      }
      su[i]=x;       //½«Òª²åÈëµÄÔªËزåÈëµ½ÕÒµ½µÄλÖÃÉÏÈ¥
      break;
    }
  }


}
int shanchu(int su[],int leg)  //ɾ³ýÔªËغ¯Êý£¬¿ÉÒÔɾ³ýËùÓÐÖظ´ÔªËØ
{  int x;int i=0;int nu=0;   //nuΪɾ³ýÔªËصĸöÊý
  printf("ÇëÊäÈëҪɾ³ýµÄÔªËØ\n");
  scanf("%d",&x);
  for(i=0;i<leg;i++)
  {
    if(su[i]==x)       //ÕÒµ½ÒªÉ¾³ýµÄÔªËØλÖÃ
    { int d;
      for(d=i;d<leg-1;d++) //´ÓҪɾ³ýµÄλÖÿªÊ¼£¬½«ºóÃæµÄÔªËØÒÀ´ÎÇ°ÒÆһλ£¬Ö±µ½×îºóÒ»¸öÔªËØ
      {
        su[d]=su[d+1];
      }
      leg--;i--;nu++;    //ɾ³ýÒ»¸öÔªËغó½«Êý×鳤¶È¼õÒ»£¬É¾³ýÔªËظöÊý¼ÓÒ»£¬µ±Ç°Ö¸ÕëλÖÃ"i"Òª¼õÒ»£¬±£Ö¤¿ÉÒÔɾ³ýÖظ´ÔªËØ¡£


    }
  }
return nu;           //·µ»Øɾ³ýÁ˵ÄÔªËصĸöÊý

}
void main()
{
    int shuzu[15];
    int length=0;       //´æ´¢Êý×éÖÐÔªËصĸöÊý
    printf("ÇëÊäÈë10¸öÔªËØ£¬ÔªËؼäÒÔ¿Õ¸ñ·Ö¿ª \n");
    int m=0;
    for(m=0;m<10;m++)
    {
      scanf("%d",&shuzu[m]);
    }
    length=10;
    paixu(shuzu,length);   //ÅÅÐòº¯Êý
    xianshi(shuzu,length);  //ÏÔʾº¯Êý
    charu(shuzu,length);   //²åÈ뺯Êý
    length=length+1;     //²åÈëºóÔªËظöÊý¼ÓÒ»
    printf("²åÈëºóÅÅÐò\n");
    xianshi(shuzu,length);
    int denu=shanchu(shuzu,length);//ɾ³ýº¯Êý£¬²¢·µ»Øɾ³ýÔªËصĸöÊý
    if(denu==0){printf("¸ÃÔªËز»´æÔÚ\n");}
    length=length-denu;
    printf("ɾ³ýºóÅÅÐò\n");
    xianshi(shuzu,length);}

This snippet took 0.01 seconds to highlight.

Back to the Entry List or Home.

Delete this entry (admin only).