Demo entry 6661716

MFCC

   

Submitted by anonymous on Nov 22, 2017 at 12:15
Language: Python 3. Code size: 1.6 kB.

import scipy.io.wavfile as wav
import fnmatch
import os
import pickle
import numpy
from python_speech_features import mfcc

# Funkcja umożliwiająca pozyskanie ścieżki dostępu do folderu
rootDir = os.getcwd()
'''''
Funkcja, która wczytuje pliki z danej ścieżki uwzględniając w ich nazwie cyfry,a następnie wylicza mfcc.
Uzyskane wyniki zostają zapisane w tablicy, w której wierszami są grupy plików z daną cyfrą od 0 do 9,
a kolumnami są macierze współczynników poszczególnych plików.
'''''
def read(path, number):
  filesMFCC =numpy.zeros((0,13))
  for file in os.listdir(os.path.join(path, 'train')):  # Funckja, która wczytuje pliki z danej ścieżki zawierającej z folderu "train"
    if fnmatch.fnmatch(file, '*_%s_.wav'%str(number)): # Funckja sprawdzająca warunek czy zadana nazwa pliku "file" pauje do zadanego
                              # wzoru, naszym przypadku cyfry
      fs, samples=wav.read(os.path.join(rootDir, 'train', file)) # wczytanie pliku
      fileMFCC = mfcc(samples, fs, nfft=round(0.025 * fs) + 1)  # wyliczenie współczynnikó parametryzacji MFCC
      filesMFCC=numpy.r_[filesMFCC,fileMFCC]           # tablica współczynników
  with open('mfcc_num%s.txt'%str(number), 'wb') as f:
     pickle.dump(filesMFCC, f)                   # zapisanie do pliku txt. tablicy współczynnikó
     f.close()


for nr in range(0, 10):
  read(rootDir, nr) # wywyołanie funkcji dla plików zawierających cyfry od 0 do 9. 
read(rootDir,0)

This snippet took 0.01 seconds to highlight.

Back to the Entry List or Home.

Delete this entry (admin only).