Demo entry 6684680

aaa

   

Submitted by anonymous on Dec 16, 2017 at 18:20
Language: PHP. Code size: 5.8 kB.

<?php

/*
Zadanie 1: 
Napisz program wyświetlający pole powierzchni prostokąta.
*/
$zadanie=1;
print "<h2>Zadanie ".$zadanie++."</h2><hr />";
			
$a=3;
$b=5;
echo "Pole powierzchni prostokąta:<br />";
$pole=$a*$b;
echo "Pole powierzchni prostokąta o bokach $a i $b wynosi: $pole";

/*
Zadanie 2: 
Napisz program wyswielający minimum, maksimum i średnią arytmetyczną z trzech liczb.
*/
print "<h2>Zadanie ".$zadanie++."</h2><hr />";

$a=3;
$b=4;
$c=5;
$minimum=min($a,$b,$c);
$maximum=max($a,$b,$c);
$srednia=($a+$b+$c)/3;
echo "zmienna a=$a <br/> zmienna b=$b <br /> zmienna c=$c <br/>";
echo "Minimum = $minimum <br/> Maksimum = $maximum <br/> Średnia arytmetyczna = $srednia ";

/*
Zadanie 3: 
Napisz program sprawdzajacy czy liczba a jest większa od liczby b.
*/
print "<h2>Zadanie ".$zadanie++."</h2><hr />";

if ($a>$b)
{
	echo "zmienna a=$a jest wieksza niz zmienna b=$b";
}
else 
{
	echo "zmienna a=$a jest mniejsza niz zmienna b=$b";
}

/*
Zadanie 4: 
Napisz program sprawdzajacy czy można zbudować trojkąt z podanych odcinków.
*/
print "<h2>Zadanie ".$zadanie++."</h2><hr />";

$a=4;
$b=2;
$c=1;

if(($a+$b>$c)&&($a+$c>$b)&&($b+$c>$a))
{
	echo "Z odcinków $a, $b, $c można zbudować trójkąt!";
}

else 
{
	echo "Z odcinków $a, $b, $c nie można zbudować trójkąta!";
}

/*
Zadanie 5: 
Napisz program sprawdzający czy wartość podana przez użytkownika jest większa, mniejsza lub równa 0.
*/
print "<h2>Zadanie ".$zadanie++."</h2><hr />";

/*Formularz HTML:
<!DOCTYPE html>
<html>
 <head>
   <meta charset="utf-8" />
 </head>

 <body>
   <h1>Formularz do wprowadzania danych</h1>
   <form action="formularz.php" method="get">
     Wpisz liczbę a: <input type="text" placeholder="cyfra" name="a" /> <br />
     Wpisz liczbę b: <input type="text" placeholder="cyfra" name="b" /> <br />
     <input type="submit" value="wyślij" />
   </form>
   
 </body>
</html>
*/

//do przesłania danych wykorzystano motodę GET
$a=$_GET['a'];
$b=$_GET['b'];
if ($a>0)
{
	echo "Podana liczba a $a jest większa od 0.";
}
elseif ($a<0)
{
	echo "Podana liczba a $a jest mniejsza od 0.";
}
else 
{
	echo "Podana liczba a $a jest równa zero.";
}

/*
Zadanie 6: 
Napisz program kalkulator wykanujący podstawowe operacje arytmetyczne.
*/
print "<h2>Zadanie ".$zadanie++."</h2><hr />";

$a=4;
$b=2;
if(is_numeric($a)==true && is_numeric($b)==true) //sprawdzenie czy podane wartości są liczbami
{
	if($b==0)
	{
		$suma=$a+$b;
		$roznica=$a-$b;
		$iloczyn=$a*$b;
		
		echo "Suma liczb $a i $b wynosi $suma<br/>";
		echo "Różnica liczb $a i $b wynosi $roznica<br/>";
		echo "Iloraz liczb $a i $b wynosi BŁAD! Dzielisz przez 0!<br/>";
		echo "Iloczyn liczb $a i $b wynosi $iloczyn<br/>";
	}
	else
	{
		$suma=$a+$b;
		$roznica=$a-$b;
		$iloczyn=$a*$b;
		$iloraz=$a/$b;
		
		echo "Suma liczb $a i $b wynosi $suma<br/>";
		echo "Różnica liczb $a i $b wynosi $roznica<br/>";
		echo "Iloraz liczb $a i $b wynosi $iloraz<br/>";
		echo "Iloczyn liczb $a i $b wynosi $iloczyn<br/>";
	}
}
else 
{
	echo "Podane wartości nie są liczbami!";
}

/*
Zadanie 7: 
Napisz program, który wyświetli nazwę bieżącego miesiąca w języku polskim. Wykorzystaj instrukcję switch i funkcję date.
*/
print "<h2>Zadanie ".$zadanie++."</h2><hr />";

$dzien=date("d");
$miesiac=date("m");
$rok=date("Y");
$godzina=date("H:i:s");


switch($miesiac)
{
	case '01': $miesiac="styczeń"; break;
	case '02': $miesiac="luty"; break;
	case '03': $miesiac="marzec"; break;
	case '04': $miesiac="kwiecień"; break;
	case '05': $miesiac="maj"; break;
	case '06': $miesiac="czerwiec"; break;
	case '07': $miesiac="lipiec"; break;
	case '08': $miesiac="sierpień"; break;
	case '09': $miesiac="wrzesień"; break;
	case '10': $miesiac="pazdziernik"; break;
	case '11': $miesiac="listopad"; break;
	case '12': $miesiac="grudzień"; break;
	
}

$miesiac=date("m");
// Wersja z odmianą miesięcy
switch($miesiac)
{
	case '01': $miesiac="stycznia"; break;
	case '02': $miesiac="lutego"; break;
	case '03': $miesiac="marca"; break;
	case '04': $miesiac="kwietnia"; break;
	case '05': $miesiac="maja"; break;
	case '06': $miesiac="czerwca"; break;
	case '07': $miesiac="lipca"; break;
	case '08': $miesiac="sierpnia"; break;
	case '09': $miesiac="września"; break;
	case '10': $miesiac="października"; break;
	case '11': $miesiac="listopada"; break;
	case '12': $miesiac="grudnia"; break;
	
}
echo "Dzisiaj jest $dzien $miesiac $rok roku, godzina $godzina";

/*
Zadanie 8: 
Napisz program, obliczający jaka data lub czas będzie za...
*/
print "<h2>Zadanie ".$zadanie++."</h2><hr />";

$zatydzien=time()+(7*24*60*60);
echo "Za tydzień będzie: ".date('d-m-Y H:i:s',$zatydzien);
echo "<br />";

define('MINUTA',60);
define('GODZINA',60*60);
define('DOBA',60*60*24);
define('TYDZIEN',60*60*24*7);
define('ROK',60*60*24*365);

echo "Za minutę będzie: ".date('d-m-Y H:i:s',time()+MINUTA); // Za minutę
echo "<br />";
echo "Za godzinę będzie: ".date('d-m-Y H:i:s',time()+GODZINA); // Za godzinę
echo "<br />";
echo "Za 3 lata, 17 dni, 6 godzin i 39 minut będzie: ".date('d-m-Y H:i:s',time()+3*ROK+17*DOBA+6*GODZINA+39*MINUTA); // Za 3 lata, 17 dni, 6 godzin i 39 minut


/*
Zadanie 9: 
Napisz program, który wyświetli numer kwartału w zależności od bieżącego miesiąca.
*/
print "<h2>Zadanie ".$zadanie++."</h2><hr />";

$miesiac=date("m");
if ($miesiac<=3)
{
	echo "Pierwszy kwartał roku";
}
elseif ($miesiac<=6&&$miesiac>4)
{
	echo "Drugi kwartał roku";
}
elseif ($miesiac<=9&&$miesiac>7)
{
	echo "Trzeci kwartał roku";
}
else 
{
	echo "Czwarty kwartał roku";
}

?>

This snippet took 0.01 seconds to highlight.

Back to the Entry List or Home.

Delete this entry (admin only).