Demo entry 6742812

matlab

   

Submitted by anonymous on May 19, 2018 at 09:08
Language: Matlab. Code size: 3.1 kB.

clear;clc;close all;orl_data=File_Read_ORL();
[train_face,test_face,indexs]=imgdata(orl_data,8);

%% ¶ÁÈ¡Êý¾Ý,Ñ¡Óà ORLÈËÁ³¿â 
function filedata = File_Read_ORL() 
% Ó÷¨£º  filedata = File_Read(); 
% Ñù±¾Êý£º40¸öÈË£¬Ã¿¸öÑù±¾»¹ÓÐ10¸ö×ÓÑù±¾£¬Ã¿¸ö×ÓÑù±¾´óС£º119*92  
% clc; clear all; 
% ÔØÈëÎļþ¼Ð 
  for i = 1:40
%     pathname = uigetdir(cd, 'orl_faces');
    pathname=strcat('orl_faces/s',num2str(i));
    filesjpg = ls(strcat(pathname,'/*.pgm'));
    files = [cellstr(filesjpg)]; % µÃµ½Îļþ·¾¶
    len = length(files); % Îļþ¸öÊý
    for j = 1:len
      Filesname = strcat(pathname,'/',files(j));
      filedata{i,j} = imread(cell2mat(Filesname));
    end
  end
end

%% ÿ¸öÈËÈ¡num¸öÑù±¾Á³
function [train_face,test_face,indexs] = imgdata(filedata,num) 
%Ó÷¨£ºÊÊÓÃÓÚ ORLÈËÁ³¿â
[m,n] = size(filedata{1,1}); %ȡͼƬ´óС
indexs=cell(40,1);
for i = 1:40  %¹²ÓÐ40¸öÈË
  n_rand = randperm(10);
  indexs{i}=n_rand;
  for j = 1:num
    train_pic{(i-1)*num+j} = filedata{i,n_rand(j)};%j
  end
  for k = 1:(10-num)
    test_pic{(i-1)*(10-num)+k} = filedata{i,n_rand(k+num)};%k+num
  end
end
for i = 1:40*num
  train_face(i,:) = reshape(train_pic{i},1,m*n);
end
for i = 1:40*(10-num)
  test_face(i,:) = reshape(test_pic{i},1,m*n);
end

end


%%
%--------------º¯Êý˵Ã÷-------------  
%-----ÈËÁ³Æ¥Åä----ORL/ARÈËÁ³¿â 
%-----ÊäÈ룺ѵÁ·Ñù±¾µÄimg_new  img_mean  V 
%      k:ѵÁ·¼¯ÖÐÿ¸öÈËÁ³Ñ¡È¡µÄ¸öÊý£¨×î´óΪ10 or 26£© 
%-----------------------------------  
function accuracy = facefind(img_new,img_mean,V,test_face,k) 
%% 
num_train = size(img_new,1); %ѵÁ·Á³×ÜÊý 
num_test = size(test_face,1); %²âÊÔÁ³×ÜÊý 
true_num = 0; 
for i = 1:num_test 
%-----Êä³ö£º×¼È·ÂÊaccuracy 
  pic = double(test_face(i,:)); 
  pic1 = pic - img_mean; 
  pic2 = pic1*V; 
  for j = 1:num_train 
    error(j) = norm(img_new(j,:) - pic2); %ÇóÈ¡·¶Êý¾àÀë 
  end 
  face_find = find(error<=min(error));  %È¡×îСÕß 
  face_find = ceil(face_find/k); %ÏòÉÏÈ¡Õû ±íʾʶ±ðµÄÊǵڼ¸¸öÈ˵ÄÁ³ 
  true_face = ceil(i/(26-k)); %×¢ÒâÕâ¸öÊý×Ö£º10-ORLÈËÁ³¿â£»26-ARÈËÁ³¿â 
                 %ÕæʵµÄÊǵڼ¸¸öÈ˵ÄÁ³ 
   if face_find == true_face 
     true_num = true_num+1; %ÕýÈ··ÖÀàµÄ¸öÊý 
   end 
end 
accuracy = true_num/num_test;  
end
function [img_new,img_mean,V] = PCA(img,k) 
  %Ó÷¨£º [img_new,img_mean,V] = PCA(train_face,k)
  %reshapeº¯Êý£º¸Ä±ä¾ä¾ØÕóµÄ´óС£¬¾ØÕóµÄ×ÜÔªËظöÊý²»Äܱä
  img = double(img);
  [m,n] = size(img); %È¡´óС
  img_mean = mean(img); %ÇóÿÁÐƽ¾ùÖµ
  img_mean_all = repmat(img_mean,m,1);%¸´ÖÆmÐÐƽ¾ùÖµÖÁÕû¸ö¾ØÕó
  Z = img - img_mean_all;
  T=Z*Z'; %Э·½²î¾ØÕ󣨷ÇԭʼËùÇó¾ØÕóµÄЭ·½²î)
  [V,D] = eigs(T,k);%¼ÆËãTÖÐ×î´óµÄÇ°k¸öÌØÕ÷ÖµÓëÌØÕ÷ÏòÁ¿
  V=Z'*V;     %Э·½²î¾ØÕóµÄÌØÕ÷ÏòÁ¿
  for i=1:k    %ÌØÕ÷ÏòÁ¿µ¥Î»»¯
    l=norm(V(:,i));
    V(:,i)=V(:,i)/l;
  end
  img_new = Z*V; %µÍά¶Èϵĸ÷¸öÁ³µÄÊý¾Ý
end

This snippet took 0.01 seconds to highlight.

Back to the Entry List or Home.

Delete this entry (admin only).