Demo entry 6747673

夫琅禾费矩孔衍射

   

Submitted by 贾天旭 on Jun 05, 2018 at 05:19
Language: Matlab. Code size: 676 Bytes.

clc
clear all
a = 0.002;%¾Ø¿×³¤¶È
b = 0.012;%¾Ø¿×¿í¶È
max = 0.03;% ¹Û²ìÆÁËùÈ¡·¶Î§
xmax = max;
ymax = max;
def = 0.0001;
lmda = 632.8e-9; %²¨³¤
f = 2;%½¹¾à
x = -xmax:def:xmax;
y = -ymax:def:ymax;
lenm = length( x) ;
lenn = length( y) ;
for m = 1: lenm
for n = 1: lenn
alpha = pi* x( m) * a /( lmda* f) ; %0.5* k* l* a;
beta = pi* y( n) * b /( lmda* f) ;% bb = 0.5* k* w* b;
I( m,n) = ( sin ( alpha) /( alpha) ) ^2 * ( ( sin( beta) ) /( beta) ) ^2;
end
end
[X, Y] = meshgrid( x, y) ;
figure
mesh( X, Y, I) ;
xlabel( 'x') ;
ylabel( 'y') ;
zlabel( '¹âÇ¿') ;
rotate3d
hold on
figure
imshow( 255* I) ;
xlabel( 'x') ;
ylabel( 'y') ;
ylabel( '¹âÇ¿') ;

This snippet took 0.01 seconds to highlight.

Back to the Entry List or Home.

Delete this entry (admin only).